Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrijeRazvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i
industrija gume i plastike kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima MMSP koje ispunjava sledeće uslove kumulativno:
1.    da je pretežna delatnost MMSP proizvodnja, prerada ili usluge iz sektora prerađivačke industrije grupisane u 4 oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i  idustrija gume i plastike (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR a lista kvalifikacionih delatnosti koje su prihvatljive za finansiranje po Programu čini prilog Uputstva za realizaciju Programa);
2.    da su u većinskom privatnom vlasništvu;
3.    da su u trenutku podnošenja prijave, registrovani u APR Republike Srbije najmanje dve godine (u Registru privrednih društava ili preduzetnika);
4.    da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;
5.    da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
6.    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
7.    da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
8.    da za istu namenu u prethodnoj godini nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS (ovaj uslov se ne odnosi na projektnu aktivnost „Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu“);
9.    da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
10.    Programom će se sufinansirati samo projektne aktivnosti koje su započete nakon raspisivanja Javnog poziva.


NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Prihvatljive projektne aktivnosti:
1.    Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda sa sertifikacijom, sertifikacija, resertifikacija i nadzorna provera);
2.    Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda;
3.    Unapređenje postojećih i razvoj novih proizvoda;
4.    Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
5.    Nabavka i implementacija specijalizovanog softvera;
6.    Izrada studija izvodljivosti za automatizaciju procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema;
7.    Izrada studije o proceni uticaja novih poslovnih procesa na životnu sredinu;
8.    Izrada projektno tehničke dokumentacije za proširenje proizvodnih kapaciteta;
9.    Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu.

Sredstva se ne mogu koristiti za:
1.    projektne aktivnosti koje su usmerene ka svim sektorima industrije, osim ka gore navedenim;
2.    projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;
3.    zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita;
4.    troškove garancija, polisa osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja i kursne razlike;
5.    carinske i administrativne troškove;
6.    troškove prinudne naplate;
7.    projekte koji su povezani sa političkim partijama;
8.    projekte usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 2.000.000 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 44.737.500 dinara.

Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Više na linku: http://www.ras.gov.rs/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/kreiraj-zivot-javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-sektorima-preradivacke-industrije