ОБАВЕШТЕЊЕ за привредна друштва везане за e-mail адресе

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЧОКА
Оделење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено - комуналне делатности

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

  На основу Закона о привредним друштвима ( "Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон , 5/2015 и 44/2018 ) j е прописано да је друштво дужно да има адресу за пријем електронске поште.
Од понедељка, 8.октобра, сви грађани који поднесу регистрациону пријаву за оснивање привредног друштва или предузетника имају обавезу да доставе и адресу за пријем електронске поште, ради регистрације.
Све пријаве за оснивање предузетника и привредних друштава које немају унету е- мејл адресу биће одбачене одлуком Регистратора.

 
Већ регистрована привредна друштва, предузетници, представништва и огранци страних привредних друштава који немају пријављену адресу за пријем електронске поште дужни су да је , без плаћања накнаде, региструју у року од годину дана  почевши од 1. октобра 2018. Регистрација е-мејл адресе у АПР-у врши се без плаћања накнаде .  

 

 

Шеф Одељења
Ева Шевењхази с.р
самостални саветник