BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

U skladu sa odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018) Opštinskoj upravi opštine Čoka podnosi se zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći za građane koji imaju prebivalište ili boravište na teritoriji opštine Čoka.

Zahtev se podnosi pismeno ili usmeno na zapisnik ili elektronskim putem, u skladu sa zakonom.

Lice ovlašćeno za odlučivanje o zahtevima za besplatnu pravnu pomoć u Opštinskoj upravi opštine Čoka je:

Tamara Ardala, diplomirani pravnik sa sledećim kontakt podacima: atamara@coka.rs , 0230/471-000.

Lice ovlašćeno i registrovano za pružanje besplatne pravne pomoći u Opštinskoj upravi opštine Čoka je:

Erika Kerepeši, dipl.pravnika, sa sledećim kontakt podacima: kerepesi_erika@coka.rs , 0230/471-000, локал 116.

 

 

Dokumenti za skidanje::

  1. Obrazac zahteva na srpskom jeziku
  2. Obrazac zahteva na mađarskom jeziku