ЈЈАВНИ УВИД израде плана детаљне регулације блокова 10 и 11 у централној зони насеља Чока

Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи   ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019,37/2019- др.закон и 9/2020 ) и члановима 5 5 . до 6 8 . Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, бр. 32/2019 )

 

оглашава

ЈАВНИ УВИД

израде

Плана детаљне регулације блокова 10 и 11 у централној зони насеља Чока

Јавни увид у планско решење биће омогућено од   29 . октобра до 27 . новембра 2020 године  у просторијама Општинске управе општине Чока са седиштем у Чоки у ул. Потиска бр. 20 у канцеларији бр. 1  сваког радног дана од 8 до 12 часова, као и преко интернет странице Општинског сајта: www.coka.rs . Примедбе и сугестије на изложен нацрт Плана детаљне регулације блокова 10 и 11 у централној зони насеља Чокa , физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници Општинског услужног центра Општине Чока, у току трајања јавног увида закључно са 2 7 .11.2020 год. до 13:00 сати. Обрасце за примедбе и сугестије може се преузети у канцеларији услужног центра Општине Чока. Све примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа могу утицати на планска решења.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 02 . 12 .2020 год. у згради Општинске управе општине Чока ул. Потиска 20, у сали бр. 9. у 11:00 часова. Правна и физичка лица могу пред Комисијом за планове да образложе своје примедбе које су у писаном облику достављене током јавног увида.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЧОКА

ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА

Одељење за привреду, пољопривреду, развој,

урбанизам, за грађевинске послове за спровођење

обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности

Број: 353-2/ 11 /20 29 -III

Датум : 29 . 10 .20 20 год.

Чока

 

 

Шеф O дељења

 

Шевењхази Ева с.р.

 

За скидање:

  1. Оглас за Јавни увид
  2. ПДР блокова 10 и 11