ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат. парцелама бр.4278 и 4279 КО.Чока - "Аутофлекс-Ливница" доо

Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр.72/09, 81/09, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14 , 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон и 9/2020 ) и члана 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 32/19)

оглашава

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ

НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 4278 И 4279 К.О. ЧОКА

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе општине Чока, у улици Потиска бр. 20 (канцеларија бр. 1) од 28.октобра до 04.новембра 2020 године, сваког радног дана од 08:00 до 12:00 часова , као и преко интернет странице Општинског сајта: www.coka.rs.

Подносиоц захтева „ AUTOFLEX-LIVNICA” Д .О.О. Чока , ул. Виногради бб .

Стручни обрађивач предметног Урбанистичког пројекта је „ ARHITOP “ Д .О.О. Бачка Топола, ул. Маршала Тита бр. 92.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности Општинске управе општине Чока, ул. Потиска бр. 20, најкасније до 0 4 . новембра 2020 год.. Обрасце за примедбе може се преузети у канцеларији услужног центра Општине Чока канц. бр.1.

Лице овлашћено за давање потребних обавештења о јавној презентацији је Клара Шлезак контакт телефон број 0230-471-620.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – А.П. ВОЈВОДИНА

О П Ш Т И Н А Ч О К А

ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА

Одељење за привреду, пољопривреду, развој,

урбанизам, за грађевинске послове за спровођење

обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности

Број: III-353-19/2020-01

Дана: 20.10.2020 год.

Ч О К А

 

Шеф Одељења

с.р. Шевењхази Ева

самостални саветник

 

Документи за скидање:

  1. Урбанистички пројекат