ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА урбанистичког пројкета за урбанистичко-архитектонску разраду парцеле 680/1 КО Чока за изградњу зграде трговине

Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр.72/09, 81/09, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14 , 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон ) и члана 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 32/19)

 

 

оглашава

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ПАРЦЕЛЕ 680/1 КО ЧОКА ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ ТРГОВИНЕ

 

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе општине Чока, у улици Потиска бр. 20 (канцеларија бр. 1) од 01. до 07. новембра 2019 године, сваког радног дана од 08:00 до 12:00 часова , као и преко интернет странице Општинског сајта: www.coka.rs.

Подносиоц захтева „CANADI NELLY” Д.О.О. Чока , ул. Маршала Тита 25.

Стручни обрађивач предметног Урбанистичког пројекта је „IS“ ДОО Ада, ул. 9 маја бр. 8.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности Општинске управе општине Чока, ул. Потиска бр. 20, најкасније до 07. новембра 201 9 год.. Обрасце за примедбе може се преузети у канцеларији услужног центра Општине Чока канц. бр.1.

Лице овлашћено за давање потребних обавештења о јавној презентацији је Клара Шлезак контакт телефон број 0230-471-620.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – А.П. ВОЈВОДИНА

О П Ш Т И Н А Ч О К А

ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА

Одељење за привреду, пољопривреду, развој,

урбанизам, за грађевинске послове за спровођење

обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности самостални саветник

Број:III-35 3 - 3 /2019-01

Дана: 25.10.2019 год.

Ч О К А

Шеф Одељења

с.р. Шевењхази Ева

 


 

За скидање::

  1. Документација